Terug naar overzicht "onderzoek"

Zelfzorg van de hulpverlener 2012

Datum

maandag, juni 3, 2013

Onderzoekers

J. Brunings, D. de Kock, D. Kranendonk, D. Lijnbach, M. Selis.

Download

Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met ingrijpende gebeurtenissen op het werk. Met dit onderzoek is onderzocht welke ervaringen hulpverleners binnen Juvent en Bureau Jeugdzorg Zeeland hebben met ingrijpende gebeurtenissen en hoe zij hiermee omgaan. Tevens is gekeken naar de mogelijkheden wat betreft opvang binnen Juvent en Bureau Jeugdzorg Zeeland zelf, of hulpverleners hiervan gebruik maken en zo ja; hoe de ervaringen hiermee zijn.

De centrale vraag gedurende dit onderzoek is: Welke ervaringen hebben hulpverleners met ingrijpende gebeurtenissen binnen Juvent en Bureau Jeugdzorg? De definitie van een ingrijpende gebeurtenis beschrijft de DSM-IV als volgt: “Het is een betrekking op de gebeurtenis die de dood, een ernstig letsel of bedreiging van fysieke integriteit van eigen of andere personen inhoudt. De persoon ervaart daarbij intense angst, hulpeloosheid of afschuw bij de schokkende gebeurtenis.” 

Deze scriptie bevat een literatuurstudie betreffende onderwerpen gerelateerd aan de centrale vraag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, hulp voor de hulpverlener en coping-strategieën. Het veldwerk is uitgevoerd onder respondenten van Juvent en Bureau Jeugdzorg Zeeland, waaronder 32 interviews en 250 enquêtes zijn afgenomen. Gedurende de interviews en enquêtes is gekeken naar de leeftijd, werkervaring en functie van de respondent, het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen op het werk en de gevolgen hiervan, het verlenen en ontvangen van steun onder collega’s. Naar aanleiding van deze onderwerpen hebben respondenten aangegeven dat zij bijna allemaal stressreacties ervaren op psychisch gebied. Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis op het werk, zijn dit reacties als geëmotioneerd zijn, piekeren, slecht slapen, onzekerheid en “de gebeurtenis mee naar huis nemen”. Wat betreft het verlenen en ontvangen van steun onder collega’s, geven respondenten aan steun te hebben aan praten door middel van het verlenen en ontvangen van een luisterend oor. Hierbij is voor de respondenten ook belangrijk dat diens handelen tijdens de ingrijpende gebeurtenis besproken kan worden.

 

Social workers regularly experience shocking events at work. With this research, it is investigated which experiences social workers at Juvent and Bureau Jeugdzorg Zeeland have concerning shocking events, and how they deal with them. Also, a closer look has been taken at the possibilities Juvent and Bureau Jeugdzorg Zeeland provide regarding aftercare, if social workers take advantage of this at all, and if so, how they experience this aftercare. 
The main question during this research is: Which experiences do social workers have with shocking events at work at Juvent and Bureau Jeugdzorg Zeeland? The DSM-IV describes a shocking event as follows: “An involvement at an event that concerns death, serious injury or threat of physical integrity of the person itself or other persons. The person experiences intense fear, helplessness or horror regarding the shocking event”. 
This thesis contains a literature study on topics related to the main question, such as; shocking events, assistance for social workers, and coping strategies. The field work has been carried out under respondents of Juvent and Bureau Jeugdzorg Zeeland, including 32 interviews and 250 surveys. During the interviews and surveys, a closer look has been taken at the following topics: age, working experience and job title of the respondent, experiencing shocking events at work and its consequences, granting and receiving of support among colleagues. In response to these issues, almost all respondents indicated that they have experienced psychological stress after experiencing a shocking event at work, such as; becoming emotional, mulling, poor sleep, uncertainty and taking the experience back home. As regards the granting and receiving of support among colleagues, respondents indicate that talking and granting and receiving a listening ear is very valuable. Also, discussing the social worker’s acting during the shocking event is important. 
As regards the granting and receiving of support among colleagues, give respondents to support have to talk through the granting and receiving a listening ear. It is also important for respondents that his or hers actions during the major event can be discussed.