Terug naar overzicht "onderzoek"

Vriendschap in tijden van rouw

Datum

maandag, september 5, 2016

Onderzoekers

Nanda van Mil

Download

Vanuit het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie wordt het belang van natuurlijke relaties onderstreept, de hulp vanuit professionele instellingen en intermenselijke hulp moeten zoveel mogelijk met elkaar in balans worden gehouden. Zij merken dat steeds meer mensen in een periode van rouw professionele hulp inschakelen. Volgens de opdrachtgever wordt deze professioneel aangeboden hulp echter niet altijd als passend en / of helpend ervaren door de rouwende. Het is een probleem voor de cliënt als deze eenzaamheid ervaart en onvoldoende steun uit ‘eigen’ kring ontvangt, waardoor mogelijke stagnering van het rouwproces ontstaat wat verder levensgeluk in de weg komt te staan (Keirse, 2003). 

Rouwen is iets organiseren tegen de kou en tegen het vergeten. (D. Sölle)

Dit onderzoek gaat in op het functioneren van sociale netwerken in tijden van rouw. Een betrokken sociaal netwerk kan bijdragen aan het algemeen welbevinden van rouwenden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie in Middelburg. Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen over de activering van het sociale netwerk van de rouwende, zodat betere ondersteuning kan worden geboden aan de rouwende door samen het sociale netwerk gericht en passend bij de persoon te betrekken.

De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Welke aspecten van sociaal-emotionele ondersteuning ervaart een volwassen persoon, wonend in de provincie Zeeland, uit zijn/haar sociale netwerk als helpend tijdens de periode van verliesverwerking, drie maanden tot drie jaar na overlijden van een dierbare?

Na literatuuronderzoek is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd met acht semigestructureerde interviews. De onderzoeksresultaten verkregen uit dit veldwerk zijn vergeleken met de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat tijdens het rouwproces zowel de sociaal-emotionele steun als instrumentele steun als helpend wordt ervaren en dat zij gaandeweg van karakter en van helpend effect veranderen zowel in intensiteit als in vorm. Respondenten geven overigens aan langer behoefte te hebben aan beide vormen van steun. Op basis van dit onderzoek wordt het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie aanbevolen om rouwenden zonder sociaal netwerk of met een heel beperkt netwerk te ondersteunen bij het creëren of vergroten van een netwerk en om het sociale netwerk van rouwenden te (her)activeren als dat niet vanzelf actief wordt of lang genoeg actief blijft.